January 21, 2019
Cinnober Group

Till minoritetsaktieägarna i Cinnober Financial Technology Aktiebolag (publ)


Nasdaq Technology AB, org. nr 556314-8138 (“Nasdaq Technology”), innehar mer än nio tiondelar av aktierna i Cinnober Financial Technology Aktiebolag (publ) org. nr 556548-9654 (”Cinnober”). Enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) äger Nasdaq därför rätt att av övriga aktieägare i Cinnober lösa in återstående aktier. Nasdaq har beslutat att använda sig av denna rätt.

Då överenskommelse om inlösen inte har kunnat träffas med samtliga övriga aktieägare har Nasdaq Technology jämlikt 22 kap. 6 § aktiebolagslagen hos styrelsen för Cinnober den 21 januari 2019 begärt att tvisten ska avgöras av skiljemän. Nasdaq Technology har till sin skiljeman utsett adj. professor Rolf Skog.

Övriga aktieägare i Cinnober anmodas härmed att senast två veckor efter denna kungörelse skriftligen uppge sin skiljeman till Cinnober. Uppgift om skiljemannen ska sändas till Cinnober Financial Technology Aktiebolag (publ), Att: Thomas Bendixen, Kungsgatan 36, 111 35 Stockholm, Sverige.

Om aktieägarna inte inom denna tid uppger en gemensam skiljeman kommer Cinnobers styrelse med stöd av 22 kap. 8 § aktiebolagslagen att hos Bolagsverket ansöka om att en god man utses. Denne kommer därefter att utse en gemensam skiljeman för minoritetsaktieägarna och i tvisten bevaka frånvarande aktieägares rätt.

Lösenbeloppet för aktierna kommer att utbetalas till aktieägarna via Euroclear Sweden AB efter det att domen vunnit laga kraft, utan att aktieägarna behöver vidta några särskilda åtgärder.

Stockholm i januari 2019
Cinnober Financial Technology Aktiebolag (publ)
Styrelsen