May 15, 2018
Cinnober Group
Regulatory

Rapport från Cinnobers årsstämma 2018

Cinnober Financial Technology AB (publ) höll på tisdagen den 15 maj 2018 sin årsstämma under ordförandeskap av advokat Emil Hedberg. Stämman fattade bland annat följande beslut:

  • Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen.

  • Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen bifölls, vilket innebar att årets resultat balanserades i ny räkning.

  • Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

  • Val av fem styrelseledamöter: omval av Nils-Robert Persson, Cecilia Lager, Peter Lenti och Helena Westin samt nyval av Bo Mattson. Omvaldes Nils-Robert Persson till styrelsens ordförande. Noterades att Cecilia Lager inför årsstämman meddelat att hon inte står till förfogande som styrelseordförande av personliga skäl.

  • Omvalde Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med huvudansvarig revisor Svante Forsberg.

  • Arvode till styrelsen ska utgå med 300 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr till envar av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och avtal.

  • Antagande av principer för utseende av valberedning i enlighet med framlagt förslag.

Anförandet på stämman av Cinnobers vd och koncernchef VeronicaAugustsson kommer publiceras på bolagets hemsida www.cinnober.com/investor-relations. Där kommer även protokollet från årsstämman att publiceras så snart det föreligger i justerat skick.

Ladda ned pressreleasen här

Kontaktperson:
Veronica Augustsson 
vd 
Cinnober
Tel. +46 8 503 047 00
veronica.augustsson@cinnober.com 

Fredrik Backlund
Head of Corporate Communications
Cinnober
Tel. +46 73 403 12 39
fredrik.backlund@cinnober.com

Om Cinnober
Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. 

Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Australian Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. 

Cinnober breddar nu sin målgrupp genom att etablera dotterbolag med specialiserade, mycket konkurrenskraftiga erbjudanden. I dagsläget har tre dotterbolag etablerats med fokusområdena rapportering, client clearing och marknadsövervakning.

Cinnober är listat på First North i Stockholm, med Avanza som Certified Advisor. För ytterligare information, se www.cinnober.com