January 29, 2019
Cinnober Group
Regulatory

Kallelse till extra bolagsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ) Org. Nr 556548 – 9654

Enligt begäran från Nasdaq Technology AB (publ), ett av Nasdaq, Inc. helägt indirekt dotterbolag, som efter sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Cinnober Financial Technology AB (publ) (”Bolaget”) innehar mer än nio tiondelar av aktierna i Bolaget, kallas aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma tisdagen den 12 februari 2019 kl. 17:00 på Kungsgatan 36, Stockholm. Registrering kan ske från kl. 16:30.

Deltagande

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägaren onsdagen den 6 februari 2019 vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”). De aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier (på exempelvis bankdepå) måste tillfälligtvis omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren i god tid före onsdagen den 6 februari 2019.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska anmäla sitt deltagande på stämman senast onsdagen den 6 februari 2019. Anmälan sker skriftligen till Cinnober Financial Technology AB (publ), Kungsgatan 36, 111 35 Stockholm, eller per e-post till ir@cinnober.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom ombud. Bolaget tillhandahåller ett fullmaktsformulär som kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cinnober.com, eller som kan erhållas på begäran. Fullmakten bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress samt uppvisas i original på stämman. Den som företräder juridisk person ska dessutom bifoga kopia av behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägarna erinras vidare om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm januari 2019

Styrelsen

 

Förslag till dagordning
 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Bestämmande av antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter.
 7. Fastställande av arvode åt styrelsen.
 8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande:
  a) val av styrelseledamot: Lars Ottersgård
  b) val av styrelseledamot: Lotta Wikner
  c) val av styrelseledamot: Nicklas Brändström
  d) val av styrelsens ordförande: Lars Ottersgård
 9. Stämmans avslutande
Beslutsförslag (punkterna 6-8)

Bolaget har informerats om att Nasdaq Technology AB, som per dagen för denna kallelse innehar aktier motsvarande mer än 90 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, föreslår följande:

Styrelsen ska bestå av tre ledamöter.

Inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

Följande personer väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

a) Lars Ottersgård (nyval)
b) Lotta Wikner (nyval)
c) Nicklas Brändström (nyval)

Följande person väljs till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

d) Lars Ottersgård (nyval)

Lars Ottersgård, Lotta Wikner och Nicklas Brändström är anställda inom Nasdaqkoncernen.

Mot bakgrund av de nya ägarförhållandena i Bolaget har valberedningen inte varit involverad i beredningen av ovanstående förslag.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Bendixen
General Legal Councel
Cinnober Financial Technology AB
Tel: +44 7826 913038
thomas.bendixen@cinnober.com

Anna Hallgren
Co-Head of Marketing and Corporate Communications
Cinnober Financial Technology AB
Tel. +46 73 347 87 20
anna.hallgren@cinnober.com 

Om Cinnober Financial Technology

Cinnober Financial Technology, som nu är en del av Nasdaq, omfattar de tre dotterbolagen Cinnober, Simplitium och Minium. Koncernen utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen för bolagets kärnverksamhet består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus.

Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Australian Securities Exchange, B3, Bitstamp, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear, OCC och Stock Exchange of Thailand.

För ytterligare information, se https://group.cinnober.com.

Cinnober är listat på First North i Stockholm, med FNCA som Certified Advisor (info@fnca.se, tel: +46 8 528 00 399).