May 13, 2019
Cinnober Group

Kallelse till årsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ) Org. Nr 556548 – 9654

Tid: 10 juni 2019, kl. 10.00
Plats: Bolagets lokaler, Kungsgatan 36, plan 3, Stockholm

Deltagande

Cinnober Financial Technology AB (publ) (”Bolaget”) är ett avstämningsbolag. För att ha rätt att rösta på bolagsstämman måste aktieägaren den 3 juni 2019 vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”). De aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier (på exempelvis bankdepå) måste tillfälligtvis inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren i god tid före den 3 juni 2019.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska anmäla sitt deltagande på stämman senast den 3 juni 2019. Anmälan sker skriftligen till Cinnober Financial Technology AB (publ), Att: Anna-Märta Göransson Kungsgatan 36, 111 35 Stockholm, eller per e-post till ir@cinnober.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom ombud. Bolaget tillhandahåller ett fullmaktsformulär som kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cinnober.com, eller som kan erhållas på begäran. Fullmakten bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress samt uppvisas i original på stämman. Fullmakten ska vara daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska dessutom bifoga kopia av behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Styrelsens förslag till beslut, redovisningshandlingar och revisionsberättelsen samt övriga förslag hålls tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats, www.cinnober.com och kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägarna erinras vidare om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i maj 2019
Med vänlig hälsning

Styrelsen
Cinnober Financial Technology AB (publ)

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut:
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse samt val av revisor och revisorssuppleant
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordning
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet

8.b. Beslut: om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå, och att årets förlust balanseras i ny räkning.

8. c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

Styrelsen föreslår att styrelseledamöter och VD som tjänstgjort som sådana under räkenskapsåret 2018 skall beviljas ansvarsfrihet.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer

Styrelsen föreslår att tre styrelseledamöter väljs samt noll suppleanter. Styrelsen föreslår vidare att en revisor väljs samt noll revisorssuppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Syrelsen föreslås att inget arvode till styrelseledamöterna ska utgå. Föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt revisorsbolagets gällande ersättningstaxa.

11. Val av styrelse och revisor samt revisorssuppleant

Föreslås omvälja Lars Ottersgård, Nicklas Brändström och Lotta Wikner.

Till revisor föreslås revisionsbolaget EY, med auktoriserade revisorn Daniel Eriksson som huvudansvarig revisor. Föreslogs att ingen revisorssuppleant väljs.