Investors

We have a clear ambition to be transparent and ensure that our information to the market meets the highest quality standards. Here you can monitor our activities and access our financial information.

Information & quick Links

Nasdaq acquisition

On September 14, 2018, Nasdaq announced a public offer to the shareholders in Cinnober Financial Technology. Nasdaq offered SEK 75 per Cinnober share and SEK 85 per Cinnober warrant in cash. The initial acceptance period for the offer expired on 14 December 2018.

On December 18, Nasdaq Technology increased the consideration in the offer to SEK 87 in cash for each share and SEK 121 in cash for each warrant in Cinnober, waived the condition regarding regulatory, governmental or similar clearances and extended the acceptance period until 9 January 2019. 

On January 10, Nasdaq announced that they will complete its recommended public cash offer to the shareholders and warrant holders of Cinnober.

Extended acceptance period in Nasdaq Technology’s recommended public cash offer to the share holders and warrant holders of Cinnober has ended
English

Nasdaq Technology completes recommended public cash offer to the shareholders and warrant holders of Cinnober
English | Swedish

Nasdaq Cinnober Offer Document Supplement II
English | Swedish

Nasdaq Cinnober Offer Supplement II Press Release
English | Swedish

Nasdaq Technology increases the offer price in its recommended public cash offer to the shareholders in Cinnober to SEK 87 for each share, December 18, 2018
English | Swedish

Initial offer documents from Nasdaq
English Swedish

Read more on Nasdaq’s IR sites
English | Swedish

Statement by the Board of Directors of Cinnober Financial Technology in relation to the increased public offer from Nasdaq
English | Swedish

Till minoritetsaktieägarna i Cinnober Financial Technology Aktiebolag (publ)

Nasdaq Technology AB, org. nr 556314-8138 (“Nasdaq Technology”), innehar mer än nio tiondelar av aktierna i Cinnober Financial Technology Aktiebolag (publ) org. nr 556548-9654 (”Cinnober”). Enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) äger Nasdaq därför rätt att av övriga aktieägare i Cinnober lösa in återstående aktier. Nasdaq har beslutat att använda sig av denna rätt.

Då överenskommelse om inlösen inte har kunnat träffas med samtliga övriga aktieägare har Nasdaq Technology jämlikt 22 kap. 6 § aktiebolagslagen hos styrelsen för Cinnober den 21 januari 2019 begärt att tvisten ska avgöras av skiljemän. Nasdaq Technology har till sin skiljeman utsett adj. professor Rolf Skog.

Övriga aktieägare i Cinnober anmodas härmed att senast två veckor efter denna kungörelse skriftligen uppge sin skiljeman till Cinnober. Uppgift om skiljemannen ska sändas till Cinnober Financial Technology Aktiebolag (publ), Att: Thomas Bendixen, Kungsgatan 36, 111 35 Stockholm, Sverige.

Om aktieägarna inte inom denna tid uppger en gemensam skiljeman kommer Cinnobers styrelse med stöd av 22 kap. 8 § aktiebolagslagen att hos Bolagsverket ansöka om att en god man utses. Denne kommer därefter att utse en gemensam skiljeman för minoritetsaktieägarna och i tvisten bevaka frånvarande aktieägares rätt.

Lösenbeloppet för aktierna kommer att utbetalas till aktieägarna via Euroclear Sweden AB efter det att domen vunnit laga kraft, utan att aktieägarna behöver vidta några särskilda åtgärder.

Stockholm i januari 2019
Cinnober Financial Technology Aktiebolag (publ)
Styrelsen